Critici literari romani

EUGEN LOVINESCU (1881 – 1943) OPERA: Pasi pe nisip (1906); Critica I-II (1909) -III-IV (1916); V-VI (1921); VII-X (1922,1929); Istoria civilizatiei romane moderne (trei volume, 1924-l925), Istoria literaturii romane contemporane (cinci volume, 1926-l929); Gr. Alexandrescu (1909); Costache Negruzzi (1913); Gh. Asachi (1921); Titu Maiorescu (doua volume, 1940); Titu Maiorescu si posteritatea lui critica (1943); Titu […]

Vezi referatul complet