INTRODUCERE
Prezentele Condiţii Generale definesc condiţiile de utilizare a site-ului www.referatenoi.ro de către potenţialii vizitatori sau clienţi. Accesând şi navigând pe acest site, acceptaţi termenii de utilizare descrişi în continuare.

Destinatarul acestui text este utilizatorul, persoana care accesează acest sit web. Este responsabilitatea utilizatorilor acestui site de a respecta termenii şi condiţiile. Utilizarea implică acceptarea termenilor şi condiţiilor în vigoare. Termenii şi condiţiile de utilizare a serviciilor furnizate prin intermediul site-ului referatenoi.ro stabilesc care sunt condiţiile în care orice persoană poate vizita ori accesa site-ul ori poate utiliza în orice mod serviciile oferite prin intermediul site-ului.

Neacceptarea acestor termeni şi condiţii ori a oricărei prevederi din acestea, astfel cum sunt formulate în prezentul act, atrage obligaţia utilizatorului de a înceta de îndată accesarea site-ului. Accesarea sau vizitarea în continuare a site-ului, a oricărei pagini din acesta şi/sau utilizarea serviciilor, precum şi a oricărei componente a acestora constituie o acceptare în întregime şi necondiţionată a termenilor şi condiţiilor şi a oricărei prevederi din acestea.

Serviciile disponibile prin intermediul site-ului şi toate paginile web din cadrul site-ului, cu excepţia celor indicate diferit, sunt deţinute şi operate de administratorul site-ului şi accesate de dvs. cu respectarea următorilor termeni şi condiţii:

Accesarea serviciilor

Administratorul site-ului furnizează servicii pe internet prin intermediul site-ului, cu titlu gratuit sau cu titlu oneros, potrivit prevederilor prezenţilor termeni şi condiţii şi potrivit explicaţiilor oferite pe site.

Administratorul site-ului poate modifica, suspenda sau întrerupe în orice moment furnizarea serviciilor şi/sau accesul utilizatorului la ele, în întregime sau în parte, inclusiv disponibilitatea oricărui element în legătură cu serviciile, fără nicio notificare. Administratorul site-ului îşi rezervă dreptul, ca potrivit propriei sale opţiuni discreţionare şi fără a fi obligat să justifice în vreun mod, să refuze acordarea accesului la servicii sau la site oricărei persoane, în orice moment.

Condiţii de desfăşurare, limitări şi obligaţii privind serviciile

Prin utilizarea serviciilor furnizate de către administratorul site-ului, utilizatorul are obligaţia de a nu face sub nicio formă publicitate pentru alte site-uri, servicii sau bunuri, indiferent de mijloacele folosite. În cazul în care utilizatorul încalcă această regulă administratorul site-ului are dreptul de a elimina orice material publicat şi/sau promovat cu încălcarea acesteia.

Utilizatorul este responsabil pentru întreaga sa activitate privind serviciile sau în legătură cu acestea. Orice încercare a oricărui utilizator de utilizare frauduloasă, abuzivă sau ilegală a serviciilor sau orice încercare a oricărui utilizator de utilizare a serviciilor împotriva prevederilor prezenţilor termeni şi condiţii ori intereselor administratorului site-ului sau altor persoane, conferă administratorului site-ului dreptul de a întrerupe ori suspenda pe durata decisă discreţionar de acesta dreptul utilizatorului de a utiliza în întregime sau în parte serviciile ori de a accesa site-ul.

Limitarea răspunderii

Utilizatorul înţelege şi acceptă că în legătură cu serviciile administratorul site-ului nu are nicio obligaţie ori răspundere privind următoarele, dar fără a se limita la acestea: utilizatorii care accesează serviciile prin intermediul site-ului; informaţiile publicate şi promovate prin intermediul serviciilor de utilizatori; contractele sau orice înţelegeri negociate sau încheiate între utilizatori prin utilizarea serviciilor; orice consecinţe care pot deriva din cele menţionate mai sus, inclusiv de natură juridică sau comercială, dar fără a se limita la acestea; acţiunile care pot fi sau nu pot fi întreprinse de către oricare utilizator sau oricare persoane, ca rezultat direct sau indirect al utilizării serviciilor.

Administratorul site-ului nu poate fi tras la răspundere în orice mod ori măsură pentru orice fel de acţiuni desfăşurate de către utilizator şi nici pentru utilizarea în orice mod a serviciilor sau orice altă activitate în legătură cu serviciile. Utilizatorul apelează la servicii pe propria răspundere. Utilizatorul este singurul responsabil pentru conţinutul materialelor publicate şi promovate prin intermediul serviciilor, administratorul site-ului nu are obligaţia de a verifica aceste materiale în ceea ce priveşte corectitudinea sau caracterul complet al acestora. Utilizatorii înţeleg şi acceptă că administratorul site-ului este absolvit de orice răspundere pentru mesajele publicitare postate pe site sau prin intermediul serviciului, precum şi pentru bunurile sau serviciile furnizate de către autorii acestor mesaje publicitare.

Administratorul site-ului nu garantează implicit sau expres pentru furnizarea serviciilor şi/sau pentru conţinutul de orice fel site-ului. Administratorul site-ului va face toate eforturile rezonabile pentru a asigura acurateţea şi încrederea în servicii şi va încerca să corecteze erorile şi omisiunile cât mai repede posibil. Administratorul site-ului nu garantează şi nu are nicio răspundere cu privire la conformitatea lucrărilor cu prevederile legale. Administratorul site-ului nu oferă niciun fel de garanţii sau răspundere pentru conţinutul site-ului şi în nicio situaţie nu poate fi făcut răspunzător pentru nicio pierdere sau prejudiciu ce ar putea rezulta din utilizarea oricărei părţi, secvenţă, modul al conţinutului de pe site sau din imposibilitatea utilizării acestuia, indiferent de cauza acesteia, ori din interpretarea eronată a oricăror prevederi ale conţinutului site-ului.

Serviciile şi paginile web aferente acestora sunt puse la dispoziţia utilizatorilor potrivit principiului „aşa cum sunt”, „aşa cum sunt disponibile”, fără niciun fel de garanţii, exprese sau implicite, şi fără nicio răspundere din partea administratorului site-ului în legătură cu acestea. Administratorul site-ului nu garantează în niciun mod sau măsură rezultatele utilizării serviciilor şi utilizatorul îşi asumă toate riscurile şi întreaga răspundere juridică în legătură cu acestea. În mod expres, utilizatorii înţeleg şi acceptă că administratorul site-ului este absolvit de orice răspundere pentru orice fel de daune directe, indirecte, incluzând dar fără a se limita la pierderi de profit, vad comercial sau alte pierderi intangibile, rezultate din utilizarea serviciului sau orice alt aspect în legătură cu serviciul precum şi din utilizarea paginilor aferente acestuia în orice mod sau orice efecte juridice derivând din aceasta.

În nicio situaţie, indiferent de circumstanţele invocate, administratorul site-ului sau colaboratorii acestuia nu vor putea fi chemaţi să răspundă în legătură cu serviciile:

pentru orice sumă în plus faţă de sumele plătite efectiv de utilizator către administratorul site-ului cu titlu de tarif pentru utilizarea serviciului;
pentru orice daune ori prejudicii, directe sau indirecte.
Utilizatorii acestui site web sunt de acord în mod expres şi irevocabil că vizitarea sau folosirea acestui site se face acceptând termenii şi condiţiile de utilizare de mai sus. Utilizatorul este de acord să exonereze de răspundere şi să nu acţioneze referatenoi.ro în justiţie cu privire la orice pretenţie ridicată de către un terţ, rezultată din utilizarea website-ului de către utilizator, cât şi cu privire la orice pierdere (directă, indirectă, pe cale de consecinţă sau de altă natură), costuri, acţiuni, procese, pretenţii, stricăciuni, cheltuieli (inclusiv cheltuieli de judecată) sau alte răspunderi, suferite în vreun fel sau provocate direct de referatenoi.ro ca urmare a încălcării sau ignorării de către utilizator a acestor termeni şi condiţii de utilizare.

În nicio situaţie, indiferent de circumstanţele invocate, administratorul site-ului nu va datora utilizatorului despăgubiri decât în limita sumelor efectiv plătite de către utilizator către administratorul site-ului cu titlu de tarif. Utilizatorii înţeleg şi acceptă că administratorul site-ului este absolvit de orice răspundere în eventualitatea producerii oricărei opriri, întreruperi, îngreunări, disfuncţionalităţi sau erori în funcţionarea serviciilor şi a paginilor web aferente, în situaţia unei erori tehnice de orice fel sau oricăror erori în furnizarea serviciului, precum şi în orice situaţie în care nu ar dovedi cert că orice erori sau probleme de natură tehnică din cele menţionate mai sus sunt provocate de administratorului site-ului cu intenţie.

În cazurile de forţă majoră administratorul site-ului şi/sau colaboratorii, operatorii, directorii, angajaţii, sucursalele, filialele şi reprezentanţii săi, sunt exoneraţi total de răspundere. Cazurile de forţă majoră includ, dar nu se limitează la acestea, erori de funcţionare ale echipamentului tehnic al administratorului site-ului, lipsa funcţionarii conexiunii la internet, lipsa funcţionarii conexiunilor de telefon, viruşii informatici, atacurile informatice de orice fel şi interferarea cu programe informatice maliţioase, accesul neautorizat în sistemele site-ului, erorile de operare, grevă etc.

Conţinutul site-ului

Site-ul şi întreg conţinutul său, inclusiv cel aflat în legătură cu furnizarea serviciilor, sunt protejate de prevederile legislaţiei române şi sunt create special pentru folosirea lor de către utilizatori cu prilejul utilizării serviciilor, putând fi utilizate cu autorizarea administratorului site-ului numai în strictă concordanţă cu prevederile acestor termeni şi condiţii. Toate materialele şi informaţiile disponibile pe site inclusiv, dar fără a se limita la conţinutul şi elementele de grafică ale site-ului, tot conţinutul în format text, precum şi sursele tehnice ale tuturor serviciilor şi facilităţilor prezente şi viitoare, cu excepţia cazului când este menţionat expres un alt proprietar, aparţin administratorului site-ului şi reprezintă conţinutul site-ului, iar drepturile (inclusiv cel de autor) corespunzătoare acestora aparţin administratorului site-ului.

Conţinutul site-ului, indiferent de zona în care se află în site şi indiferent de tip, poate fi utilizat exclusiv în scopurile prevăzute în aceşti termeni şi condiţii şi doar cu respectarea termenilor şi condiţiilor prevăzute. Utilizatorul se va conforma în întregime tuturor prevederilor legale privind dreptul de autor şi drepturile conexe, precum şi oricăror informări şi restricţii referitoare la orice conţinut accesat în legătură cu serviciile. Este interzisă copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vânzarea, distribuţia totală sau parţială, integrală sau modificată a conţinutului site-ului sau a oricărei părţi a acestuia efectuate în orice alte scopuri decât cele personale. Administratorul site-ului îşi rezervă dreptul de a acţiona în instanţă orice persoană şi/sau entitate care încalcă în orice mod prevederile de mai sus.

Cookies

Cookie-ul reprezintă un fişier de tip „.txt”, oferite browser-ului dvs. de un server web, ce poate fi plasat pe hard disk-ul dvs. Majoritatea browser-elor sunt setate să accepte aceste cookie-uri. Dacă nu doriţi acest lucru, puteţi reseta browser-ul dvs., să fiţi anunţaţi de fiecare dată când primiţi câte un cookie sau să refuze acceptarea acestor cookie-uri. Este important să ştiţi că dacă aţi setat browser-ul să refuze cookie-urile, este posibil ca unele secţiuni din site să nu poată fi vizualizate normal.

Cookie-urile ne ajută să vă recunoaştem la fiecare vizită pe site-ul referatenoi.ro. Acest lucru ne permite să vă punem la dispoziţie publicitate în funcţie de preferinţele dvs. Este posibil să folosim serviciile unei terţe persoane în acest scop. Cookie-urile pot fi folosite pentru a compila date referitoare la înţelegerea şi folosirea serviciilor furnizate, sau a tipului de browser. referatenoi.ro poate conţine publicitate oferită de o terţă parte. Este posibil ca această terţă persoană să downloadeze cookie-uri în computerul dvs., care să-i permită să strângă date statistice referitoare la contentul personalizat şi pentru monitorizarea campaniilor desfăşurate de aceştia.

referatenoi.ro nu poate controla şi nici nu poate avea acces la cookie-urile din computerul dvs., instalate de o terţă parte. Aceste cookie-uri nu pot fi folosite pentru a vă identifica pe dvs.

Notă de informare despre utilizarea cookie-urilor

Stocarea de informaţii sau obţinerea accesului la informaţia stocată în echipamentul terminal al utilizatorului este efectuată de administratorul site-ului numai în următoarele scopuri: furnizarea de servicii pe internet, în scop de marketing, reclamă şi publicitate şi/sau furnizarea de bunuri şi servicii. Terţii care stochează informaţii sau au acces la informaţiile stocate în echipamentul terminal al utilizatorului site-ului referatenoi.ro sunt: furnizorii de publicitate, furnizorii de servicii de analiză a audienţei şi a performanţei site-ului şi furnizorii de bunuri şi servicii. Scopul general al procesării acestor informaţii de către terţi este furnizarea de servicii de reclamă, marketing şi publicitate.
Asigurări
Utilizatorul garantează administratorului site-ului că aceasta nu va suferi niciun fel de pierderi ori prejudicii din cauza utilizatorului sau în legătură cu acesta din cauza oricăror reclamaţii sau cereri care ar putea fi înaintate de terţe persoane în urma utilizării serviciilor, încălcării acestor termeni şi condiţii, încălcării drepturilor de proprietate intelectuală sau a oricărui alt drept al unei persoane sau entitate. Asigurarea precedentă include obligaţia utilizatorului că în caz de litigiu va suporta toate cheltuielile aferente, dar fără a se limita la onorariile avocaţilor, experţilor şi consultanţilor sau executorilor, taxe judiciare, notariale sau de executare, cheltuieli, judecăţi, decizii, amenzi, regularizări sau alte obligaţii rezultate sau relaţionate cu orice altă acţiune a utilizatorului în legătură cu utilizarea serviciilor sau orice alt aspect în legătură cu serviciile.

Legătura cu alte site-uri

Utilizatorii înţeleg şi acceptă că site-ul poate conţine legături sau trimiteri către alte site-uri de internet, care sunt considerate de administratorul site-ului utile în legătură cu conţinutul site-ului, dar care nu se află sub controlul sau îndrumarea sa. Administratorul site-ului este absolvit de orice răspundere în ceea ce priveşte conţinutul sau opiniile exprimate pe toate site-urile de internet mai sus menţionate, precum şi corectitudinea şi exactitatea acestora, iar utilizatorii înţeleg şi acceptă ca aceste site-uri de internet nu sunt monitorizate, controlate sau verificate în orice mod de către administratorul site-ului. Includerea unei legături sau trimiteri către alte site-uri de internet nu implică aprobarea în vreun fel a acestora de către administratorul site-ului. În momentul în care utilizatorii accesează aceste site-uri de internet, ei o fac pe riscul lor, cunoscând că utilizarea serviciilor oferite de aceste site-uri este supusă condiţiilor stabilite de administratorii acestor site-uri.

Încetarea efectelor termenilor şi condiţiilor

Administratorul site-ului poate înceta sau suspenda oricare sau toate serviciile sau accesul la site, fără notificare prealabilă, în cazul în care administratorul site-ului consideră că utilizatorul încalcă în orice mod sau în orice măsură oricare din termenii şi condiţiile acestor termeni şi condiţii. În asemenea cazuri orice sume achitate sau transferate deja administratorului site-ului sunt în întregime nereturnabile, deci nu vor fi supuse rambursării către utilizator.

În orice situaţie de închidere a contului utilizatorului, inclusiv în cazul rezilierii de către administratorul site-ului potrivit celor de mai sus, utilizatorul va înceta imediat să utilizeze contul pe site. Toate prevederile acestor termeni şi condiţii care prin natura lor continuă să producă efecte după încetarea acesteia, includ dar nu se limitează la prevederile „Condiţii de desfăşurare limitări şi obligaţii privind serviciile”, precum şi limitări de responsabilitate.

Alte clauze

În cazul în care oricare din părţi va renunţa temporar la exercitarea oricărui drept dintre cele prevăzute în termeni şi condiţii, această renunţare nu va putea fi considerată ca o renunţare definitivă la respectivul drept. Dacă oricare prevedere din termeni şi condiţii va fi declarată nulă, prevederea respectivă va fi eliminată şi înlocuită cu o altă prevedere în acelaşi spirit, astfel încât prezenţii termeni şi condiţii să producă în continuare efectele juridice avute în vedere iniţial.

Drepturile şi obligaţiile utilizatorilor şi ale administratorului site-ului, prevăzute de termeni şi condiţii, precum şi toate efectele juridice pe care le produc termenii şi condiţiile vor fi interpretate şi guvernate în conformitate cu legea română în vigoare. Părţile convin ca orice litigii care intervin în legătură cu prezenţii termeni şi condiţii sau cu furnizarea serviciilor şi/sau accesarea site-ului vor fi judecate de către instanţa judecătorească competentă de la sediul administratorului site-ului.

Prezenţii termeni şi condiţii nu au în vedere crearea vreunei asocieri sau vreunui parteneriat între utilizator şi administratorul site-ului ca rezultat al prezenţilor termeni şi condiţii, iar utilizatorul nu are nicio autoritate de niciun fel să angajeze administratorul site-ului în orice mod în baza prezenţilor termeni şi condiţii.

Legea aplicabilă

Drepturile şi obligaţiile utilizatorilor site-ului şi toate efectele juridice pe care acceptarea le produce, sunt guvernate de legea română în vigoare şi vor fi analizate şi judecate, de către instanţa română.

Modificarea termenilor şi condiţiilor

Administratorul site-ului îşi rezervă dreptul de a modifica orice prevedere din termeni şi condiţii, în orice moment fără o notificare prealabilă, potrivit propriei sale opţiuni discreţionare şi fără a fi obligat să justifice în vreun mod, prin postarea unui anunţ pe site, sau prin transmiterea unei informări via e-mail sau prin poştă. Utilizarea în continuare a serviciilor de către utilizator, ulterior postării termenilor şi condiţiilor modificate pe site, postării anunţului sau transmiterii informării, constituie o acceptare deplină şi necondiţionată de către utilizator a respectivelor modificări la termeni şi condiţii.